close

Cykeln måste vara det självklara valet

2021–09–22

 

Att satsa på utvecklad cykelinfrastruktur är alltid en god investering, både för klimatet och för folkhälsan. Ändå pratas det allt för lite om cyklismens fördelar i stadsutveckling menar experterna. Det är dags att bryta bilnormen och göra en fullständig omställning.

 

Den som cykelpendlar eller på annat sätt har rört sig på en gata, skogsstig eller landsväg det senaste året har säkert noterat att antalet personer som cyklar ökat markant. Inbitna cyklister vittnar om ett nästintill omöjligt köpläge på marknaden, både vad gäller nya såväl som begagnade cyklar. Vad är det som händer? Enligt Cykelbranschen har försäljningen av cyklar till konsument ökat med hela 30 procent det senaste året jämfört med föregående och det rör sig inte bara om förändrade resvanor som en konsekvens av pandemin. Det handlar också om ett större miljömedvetande såväl som ett ökat intresse för att cykla, och då framförallt elcykel och mountainbike.

”För varje krona investerad i cykel­infra­struktur får man samhälls­ekonom­iskt mer tillbaka.”

Jeanette Nilsson, grundare och landskapsarkitekt på Edge.

Ur människors ändrade vanor och beteende brukar utveckling födas, så även i detta fall. Europeiska Cykelfederationen meddelar att ungefär en av tre europeiska storstäder underlättat för cykling under pandemin genom att införa särskilda åtgärder. Jämfört med övriga kontinenten, inte minst Paris som innehar ledartröjan i utvecklandet av gröna städer, tätt följt av Köpenhamn och Amsterdam där cyklism både är kultur och identitet, ligger Sverige dock i lä. 

   — Positiv utveckling sker hela tiden i Sverige, men generellt pratas det för lite om fördelarna med cyklism. För varje krona investerad i cykelinfrastruktur får man samhällsekonomiskt mer tillbaka. Alltså en ren vinst som är bra både för hälsan och klimatet, säger Jeanette Nilsson, grundare och landskapsarkitekt på Edge.

På Edge i Malmö är det ingen tvekan om att hållbart resande är en viktig hörnsten i utvecklingen av framtidens stad. De vet också att individens val och passion influerar arbetet man utför, något som resulterat i att företaget organiserat sig för att bidra till positiv klimatpåverkan. Gemensamt har de utvecklat en ”miljöbonus” som ger medarbetare plus på lönekontot om de reser medvetet till och från arbetsplatsen.

Under pandemin har många europeiska städer underlättat för cyklism genom att införa särskilda åtgärder. Trygg, väderskyddad och tillgänglig parkering är en viktig aspekt. Här Seagull cykeltak.

När cykelbanor anläggs kommer miljöfördelarna automatiskt. I regnbäddar kan grönska sprida sig även under hårdgjorda ytor och leverera bättre ekosystemtjänster. Foto: Edge

Cykelentusiasten och landskapsarkitekten Martin Vysoký menar att vi inte har råd att inte satsa på utbyggd cyklism. När nya cykelbanor anläggs, eller gamla gator görs om till cykelvägar med ambition om att göra platsen mångfunktionell, kommer miljöfördelarna automatiskt menar han. Genom att arbeta med multifunktionella ytor, som regnbäddar i kombination med cykelvägar, kan grönska sprida sig även under hårdgjorda ytor och på det sättet leverera bättre ekosystemtjänster. Som bättre syreproduktion, renare luft och renare vatten. Systemet är beprövat och genomfört av Edge bland annat i Vellinge utanför Malmö och i Rosendal utanför Uppsala.

   — Att skilja av en cykelväg från en bilväg med en multifunktionell regnbädd är ett sätt att skapa fördelar för både människa och natur genom att trädens rötter kan breda ut sig och dagvatten kan renas samt fördröjas i ett öppet förstärkningslager som kan vara under en regnbädd eller cykelväg förklarar han.

Exempel på en multifunktionell yta, regnbädd i kombination med cykelvägar. Illustration: Edge

Kreativa lösningar med synergieffekt är det gott om. ”Rätt omhändertagen är cyklismen ett uttryck för den moderna stadenskrev Veronica Hejdelind i Arkitekten och menade att städer som framgångsrikt satsar på cykelutveckling ser värden större än enbart framkomlighet och säkerhet. Det är också identitet, det är kultur och det är framförallt hållbar samhällsbyggnad. Fördelarna går med andra ord inte att blunda för, men är det enkelt för det? Nja, menar både Jeanette och Martin och påpekar att i takt med att cykelstrukturen utvecklas måste det också frigöras plats för den. Det innebär bland annat ökade krav på förvaring och parkering såväl som system för delning.

En närliggande parallell är förstås den ökande användningen av elscootrar som också delar opinionen — ska de förbjudas, eller borde vi kanske planera framtidens gator och städer efter datan från dess brukare? Vad som är säkert är i alla fall att de hållbara färdmedel som ersätter bilarna måste ordnas upp. Det kan exempelvis handla om cykeltak och vertikala cykelparkeringar vid köpcenter, idrottsarenor, universitet och andra urbana platser som drar stora folkmassor. Även i mindre skala kommer fler cykelställ, pollare och viloplatser att behöva utvecklas.

Städer som framgångsrikt satsar på cyklism lägger grund för kulturella såväl som hälsofrämjande värden. Här cykelstödet Biker´s Rest.

Revet cykeltak är ett multifunktionella tak som ger sol- och väderskydd samt fungerar som uppställningsplats för diverse fordon.

Cykelställ vid entréer till företag och skolor kan göra det enklare och mer lockande att välja cykeln framför bilen. Här Snøhettas cykeltak Våg utanför MAX IV Lab i Lund (se mer under Projekt).

Agneta Stake, produktutvecklingschef på Nola, är med i flera projekt där framtidens stad och gator förbereds för den ökade cyklismen.

   — Vi är i ständig dialog med olika städer kring cykelhanteringsfrågor och utvecklingen av nya prototyper. Det är ett spännande arbete där vi hela tiden försöker vara ett steg före i tanken, säger hon.

Vad som är säkert både i det lilla och stora perspektivet är att alla aktörer måste bidra till att göra cykling så attraktivt som möjligt: det första och det självklara valet.

   — Det råder en stark bilnorm i Sverige som vi måste bryta. Det handlar framförallt om att allmänt medvetandegöra hur bra det är med cyklism, men också att praktiskt placera cykelparkeringar på de attraktivaste platserna närmast entréerna, erbjuda parkering under tak och i allt högre takt minska på antalet bilparkeringar. Målet måste vara att välja cykeln för att det är det enklare valet, avslutar Jeanette.  ●

 

Läs mer om landskapsarkitekterna på Edge här!

”Målet måste vara att välja cykeln för att det är det enklare valet.”

Jeanette Nilsson, grundare och landskapsarkitekt på Edge.

Ett urval från våra cykelprodukter