close

Varför sommargågator och inte året-om-gator?

2021–06–15

 

Svensk sommar är underbar. Då lever både vi människor och städerna upp, inte minst på grund av de många temporära parker och platser som rullas ut. Men vad händer med materialet, möblerna, platserna och människorna i september? Gröna städer är levande städer, vilket vi på Nola vill se mer av. Hela året.

 

Det är en positiv trend med allt fler temporära platser, gågator och parklets som poppar upp under sommar­halvåret och gör våra städer levande och inbjudande. Parallellt med dessa initiativ ser vi nya beteenden kopplat till staden och dess platser. Därför funderar vi mycket på hur vi människor vill använda staden, idag och framåt. Vad ska vi göra med all över­flödig yta när fossil­driven trafik och stora motor­fordon förbjudits i inner­städerna? Vad har vi för nya behov och drömmar? Men kanske framför allt, varför är dessa gröna oaser och lek­fulla temporära platser vi ser allt mer av fort­farande så för­knippade med sommaren?

Pop-up park på Skånegatan i samarbete med White Arkitekter. Här skapade vi en temporär yta för möten, mat, kreativitet och odling. Parken hade även på arkitektens inrådan inslag av grannsamverkan. Invånare i området turades om att underhålla ytan, viket bidrog till nya möten såväl som nya användningssätt av den offentliga platsen.

   — Vi är övertygade om att det finns sätt att skapa urbana platser, även i Sverige, som inte behöver plockas ner på grund av ändrade väder­förhållanden eller för trånga regel­verk. Vi har exempelvis levererat ute­kontor sedan många år som klarar av att stå ute åren om tack vare god kvalitet och bra material­val, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

Henrik Edlund, VD. Foto: Åsa Liffner

”Vi är över­tygade om att det går att skapa urbana platser även i Sverige som inte behö­ver plockas ner varken på grund av väder eller regel­verk”

Henrik Edlund, Nola

I Sverige har vi en längre tid sett initiativ som sommar­gå­gator och -platser, lek­fulla ytor ofta byggda i tryck­behandlat trä eller av EU-pallar. De installeras längs populära shopping­gator och torg, gärna i anslutning till restauranger eller kiosker. För­hoppnings­vis kan nya beteende­mönster påverka stads­utvecklingen i positiv riktning. Temporära parker och gröna platser har mängder med värden, både för stad och människa. Värden som självklart inte är bundna till eller begränsade av klimatet. De installeras flitigt både privat av företag och fastighets­ägare och offentligt av stads­förvaltningar. I Solna har Fabege utvecklat ett antal parklets och Pocket Parks för hyres­gäster och invånare.

Ett flertal parklets och Pocket Parks i Solna initierade av Fabege bjuder in till möten, arbete och vila. På vinterhalvåret inreds de ibland med plädar och belysning.

”En förut­sättning för att skapa stads­delar där folk trivs är att ge tillbaka till samhället.” 

Susanna Elvsén, Fabege

   — Som vi ser det har vi ett ansvar att skapa trevliga och upplevelse­rika gatu­rum även omkring byggnaderna vi hyr ut. Det ska vara tryggt att gå till kontoret eller affären, från garaget eller tunnel­banan. Vi ut­vecklar därför platser med ambitionen att det gynnar alla. En förut­sättning för att skapa stads­delar där folk trivs är att ge tillbaka till sam­hället. Parklets och Pocket Parks kan vara svåra att räkna hem, men på lång sikt bidrar de till att höja värdet både på våra fastig­heter och området, säger Susanna Elvsén, marknads­områdes­chef i Solna Business park.

GrowHere är en matchmakingtjänst för odlare och mark- och fastighetsägare med ambitionen att möjliggöra för fler städer och regioner att bygga gröna områden och platser. Bild: The Foodprint Lab

Även Göteborgs stad har jobbat med parklets under en lång tid och senare även med inslag av odling i samarbete med The Foodprint Lab, ett ungt arkitek­tkontor som brinner för att skapa kontakt mellan odlare och mark­ägare. De har bland annat installerat parklets på Södra Larmgatan i Göteborg och om­vandlat det ned­gångna och otrygga området Slakt­huset till en myllrande odling där människor nu möts och handel sker. 

   — Vi ser tydliga bevis på hur många människor som får ökad livs­kvalitet av odling i stads­miljön. Det för med sig så positiva effekter att det till och med är lön­samt att transformera en grön­yta till odling. Det bidrar till bio­diversitet och ökar attraktiviteten och tryggheten i ett område. Genom att få in ätbara växter och blommor blir det en helt annan mång­fald och marken kan dessutom hantera vatten på ett annat sätt. Det blir helt enkelt mer resillient mot klimat­förändringar. Studier från San Fransisco visar också på att verk­sam­heter i an­slutning till exempelvis en parklet kan öka i både försäljning och besök, berättar Jonathan Naraine, arkitekt och perma­kultur­designer på The Foodprint Lab.

Slaktarens trädgård, från nedgånget område med hög kriminalitet till frodig mötesplats för odling och handel, samt en Parklet längs Södra larmgatan i Göteborg. Foto: Michael Gykiere

A 'parklet' in central Gothenburg brings biodiversity into the city centre.

Trots stora, mät­bara och lång­siktiga värden förblir ändå majoriteten av dessa platser tillfälliga eller säsongs­bundna. En lösning kan finnas i med­borgar­drivna grönytor. Victoria Bengtsson är plan­arkitekt på Borgholms kommun och tillsammans med Jonathan jobbar hon ideellt med appen GrowHere, en match­making­tjänst för odlare och mark- och fastighets­ägare med ambitionen att möjlig­göra för fler städer och regioner att bygga gröna områden och platser.

   — Arkitekter ritar gärna in odlings­bara ytor i sina planer, men vi upptäckte att de sällan realiseras på grund av ut­maningar med under­håll och skötsel. Genom platt­formen GrowHere kan vi matcha tänkta gröna ytor med lokala odlare i tidiga skeden och på det sättet erbjuda en lång­siktig och håll­bar situation för be­ställare, säger hon.

   — Verktyget kan användas med fördel för att ta reda på var det finns många odlings­intresserade människor eller grupper. Planerar man efter det blir lösningen mer anpassad till marknaden och efterfrågan. Det är ett bra planerings­underlag för städer och en bra metodik för med­borgar­drivna grön­ytor, säger Jonathan Naraine.

Jonathan Naraine och Victoria Bengtsson på The Foodprint Lab jobbar aktivt med odling och grönska som pedagogiska inslag i alla sina arkitekturprojekt. Foto: AnnaCarin Isaksson

Playa Stenpiren i Göteborg, en temporär plats Nola var med och möblerade på uppdrag av Göteborgs stad. En parkering omvandlades till en sandstrand och blev en mötesplats och oas mitt i staden.

Det mesta går att komma runt, med rätt in­ställning, verkar det som. Blickar vi utåt ser vi också att det absolut är möjligt att skapa be­ständiga grönytor och moderna parkområden, i mycket större skala dessutom.

Paris klimat­ambition slår klart högt. Staden har sedan klimat­mötet 2015 visat vart skåpet ska stå när det kommer till gröna, frodiga och håll­bara städer. Konstigt vore väl annat. Sedan borgmästare Anne Hidalgo fick makten 2013 har hon satt grön politik och stads­utveckling i första rummet. En del av hennes val­löfte är att plantera över 170 000 träd innan 2026 och år 2030 ska 50 procent av staden bestå av grön­områden. För att åstad­komma detta har hon bland annat lättat på byggnads­regler och system som ska göra det enklare även för in­vånare att plantera träd i sina grann­skap. 2030 ska all biltrafik som inte är elektrisk ha fasats ut. Många kaj­promenader längs Seine är redan stängda för biltrafik och över 1400 kilo­meter cykel­väg har anlagts.  

Flera europeiska städer har ökat takten i utvecklingen av gröna städer. Barcelona har exempelvis lagt en plan för 21 nya publika torg och ”gröna zoner” enbart för fot­gängare och i Milano har man bland annat breddat trottoarer, dragit ner hastig­heterna för bil­trafik och byggt miltals nya cykel­vägar genom det historiska centret. På andra sidan Atlanten i New York har ponton­parken Little Island precis invigts, en plats som åter­upplivar och bygger på rester av Pier 54 som tog stor skada av stormen Sandy 2013. Här har Barry Diller, i sam­arbete med Hudson River Park Trust, Heatherwick Studio och Signe Nielsen från landskaps­arkitekterna MNLA gjort verklig­het av en efter­längtad vision. Resultatet är en unik, lust­fylld och fängslande park som erbjuder be­sökare upp­levelser av både natur och kultur.

New York har fått en unik grön oas på pontoner, en plats där naturliv, människor och kultur möts. Design av Barry Diller och landskapsarkitekterna MNLA. Foto: Michael Grimm.

Att det verkar fungera i andra stora världs­städer kan inte enbart ha med annat klimat att göra. Det är kanske också en effekt av ändrade tanke­sätt i be­stämmande­led i kombination med insikten att vi inte har något val – att vi måste be­gränsa vår negativa klimat­påverkan och grönska är som bekant det absolut bästa sättet att absorbera CO2-partiklar.

   — Tänk om alla tänkte lite mer som Paris borgmästare och tillät alla från stadens invånare till fastighets­ägare, före­tagare och be­sökare att bokstav­ligen lämna gröna spår i städerna och i sina bostad­sområden. Det är lockande att leka med tanken — vad är det värsta som skulle kunde hända? säger Malin Moreau, creative director på Nola. 

Malin Moreau, Creative Director, Foto: Johan Sundell

”Tänk om alla tilläts lämna gröna spår i städ­­erna och i sina bostads­områd­en — vad är det värsta som kunde hända?”

Malin Moreau, Nola

Allt fler individer känner ett ökat engage­mang för klimatet och håll­barhets­frågor, enligt WWF. Det är förstås till allas glädje att miljö­medveten­het sprider sig. Tänk om det dessutom kunde ampli­fieras i ut­vecklingen av våra städer genom att människor kände sig motiverade och tilläts att bidra till att göra dem levande och gröna. I San Francisco, där fenomenet föddes, har det blivit en identitets- och kultur­yttring att skapa parklets lika mycket som att ge något tillbaka till staden och dess invånare.

   — Bara för att vi har ett klimat med fyra års­tider ska vi inte för­minska lösningarna. Stadens trans­formation måste pågå året om. Vi behöver lyfta frågan om sommar­gågator till en högre ambitions­nivå för att diskutera permanenta året-om-gator där en park­gata sommar­tid kan bli en härlig skridsko­bana vinter­tid. Det går genom att satsa på beständiga material och flexibla system som tål både väder och tidens tand. Vi vill se fler be­ständiga gröna platser — både för biologisk såväl som kreativ mång­fald, säger Henrik Edlund.  ●