Nola arbetar efter en tydlig och medveten miljö- och kvalitetspolicy där vår målsättning är att skapa funktionella, spännande och miljövänliga kvalitetsprodukter för offentliga utomhus- och inomhusmiljöer. Vi står för kvalitet och vi anser att livslängden och beständigheten hos våra produkter såväl estetiskt som praktiskt har en avgörande betydelse för produktens totala miljöpåverkan. Våra produkter tillverkas i ett stort antal material, där valet görs med tanke på praktisk hållbarhet. Vi använder ofta och gärna återvunna material och sådana material som enkelt kan återvinnas i idag befintliga anläggningar. Vår målsättning är att produkterna skall vara miljömässigt gångbara. Nolas produkter är en investering i miljön som betalar sig både genom ekonomi och trivsel.

Nolas miljöabete bedrivs efter följande huvudriktlinjer:
• Produktutveckling mot miljövänligare produkter
• Medvetna materialval
• Tillverkning med minimal negativ påverkan på miljön
• Distribution och emballering på ett miljövänligt, energi- och resurssnålt sätt.
• Arbete efter uppställda miljömärkningar och kriterier såsom FSC-märkning och Byggvarubedömningen.


Produktion

Vi strävar efter en miljömedveten produktutveckling, mot en giftfri och god bebyggd offentlig miljö. All produktion sker i Sverige enligt gällande lagar och föreskrifter. Vårt miljöarbete bedrivs efter tydliga mål mot miljövänligare produktion, säker tillverkning med minimal negativ påverkan på miljön och med tydliga reglerverk för distribution. Vi arbetar med miljövänlig, energi- och resurssnål emballering, för inhemsk produktion samt för återanvändning, återvinning och tydlig märkning.

Tillverkningen sker uteslutande i Sverige vilket ger korta fraktsträckor och medger en utbyggd och fortlöpande kontroll av kvalitet och miljö. Så långt som möjligt använder vi oss av miljöcertifierade leverantörer och material.


Materialval och bedömningar

Våra material väljs med omsorg utifrån kvalitet, funktion och miljö. I första hand använder vi furu i våra produkter, ett miljövänligt, inhemskt träslag. Furu är så långt som möjligt miljöcertifierad enligt FSC, vilket innebär att avverkning och tillväxt är skött enligt uppställda kriterier, så kallad Well Managed Forest

Inhemska träslag såsom furu, ek, björk och ask används främst för våra inomhusmöbler. För möbler utomhus strävar vi efter att använda inhemska material där det är möjligt.

Beträffande tropiskt virke arbetar Nola aktivt med att följa Forest Stewardship Councils (FSC) och gällande regler kring användning av miljömärkt virke. FSC är ett internationellt organ som verkar för ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk i alla delar av världen. I den svenska FSC gruppen ingår representanter från bland

annat Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.

Vi arbetar kontinuerligt för att få våra produkter bedömda genom den så kallade Byggvarubedömningen, en standard för miljöbedömning av produkter och material. Vi gör alltid en bedömning efter förfrågan och strävar efter att i den mån det är möjligt få våra produkter säkrade och godkända utefter uppställda normer och kriterier.


Ytbehandlingar

De ytbehandlingar som Nola använder sig av är miljövänliga och ej allergiframkallande, cancerframkallande, skadliga för reproduktion eller giftiga. Vi undviker helt organiska tennföreningar, halogenerade organiska bindemedel , halogenerade organiska flamskyddsmedel, halogenerade och aromatiska lösningsmedel.

Metaller är inte belagda med kadmium eller nickel med undantag för små detaljer såsom skruvar och gångjärn. Inte heller pigment och andra tillsatsmedel baserade på bly, kadmium eller kvicksilver ingår i Nolas ytbehandlingar.

De träfärger som vi använder oss av innehåller inte ämnena kathon, kolofonium eller epoxi. En vattenbaserad färg är skonsammare mot miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet. Vi har nyligen påbörjat en utvärdering av detta färgsystem och kommer på sikt att helt övergå till vattenbaserade färgen på trä.

Som röt- och mögelskydd på trä utomhus använder vi ej tryckimpregnering med impregneringsvätska som innehåller arsenik, koppar eller krom. Istället används alternativa röt- och mögelskydds-metoder såsom tryckimpregnering med metallfria impregneringsvätskor eller behandling med vattenbaserade träoljor.

Arbetet med att finna nya miljövänligare limmer och ytbehandlingar sker genom ett kontinuerligt samarbete mellan Nola, leverantörer och våra tillverkare. Som ett led i detta arbete har Nola valt att pulverlackera de flesta produkter vid färgsättning av ståldetaljer. Pulverlack är helt utan lösningsmedel och är det mest miljövänliga alternativet för tillägsskydd och färgsättning.


Transport och distribution

Vi arbetar med miljövänlig, energi- och resurssnål emballering, där all packning sker hos underleverantörer varifrån den färdiga produkten skickas direkt till beställaren. Allt emballagematerial inköpes av Nolas underleverantörer. Produkterna skickas i möjligaste mån på EUR pallar med pallkragar, eller (vid mindre leveranser) emballerade i wellpapp. EUR pallar och pallkragar är återanvändbara och kan deponeras över hela Europa.

Val av transportör görs efter kriterier såsom godkänt miljö- och hanteringssystem, där internkontroll gjorts av inre arbetsmiljö som även kontrolleras löpande av utsett skyddsombud.


Återanvändning och återvinning

Nola använder ofta och gärna återvunna material och sådana material som enkelt kan återvinnas. Vi tillhandahåller all information om återvinning av material använda i produkterna. På förfrågan tillhandahålls innehållsdeklarationer som redovisar de ingående materialen i varje enskild produkt. Detta fungerar som ett underlag vid källsortering och återvinning. Se nedan för en generell redovisning av material och hur de återvinns.

  • Allt trä/MDF kan förbrännas, detta gäller även målat och tryckimpregnerat virke.
  • Stål, rostfritt och aluminium återvinns i möjlig mån genom nedsmältning.
  • Betong deponeras för sig och kan sedan krossas för att användas som fyllnadsmaterial i ny betong, eller vid byggen.
  • Plast förbränns, eller mals ner för att använda som fyllnadsmaterial i nya produkter.


Alla våra produktblad deklarerar material och ytbehandling. För mer noggrann specificering, vänligen kontakta Nola Industrier AB.

Ladda ner vår Miljö- och kvalitetspolicy